Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 7 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της Κλινικής άσκησης, καθώς η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρακτική άσκηση. Ο συνολικός αριθμός μονάδων ECTS είναι 120 (30 για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα μαθημάτων, 30 για την Κλινική άσκηση και 30 για τη διπλωματική εργασία).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι υποχρεωτική.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Σ.Ε.

Το ΠΜΣ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογικές εξελίξεις στην Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.»διαρθρώνεται σε δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Τα επτά μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο Α΄ εξάμηνο και υπόλοιπα 3 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η κλινική άσκηση, παράλληλα με την έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται με το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας.

 

Περιγραφή

Ώρες διδασκαλίας/
μάθημα

Σύνολο ωρών
διδασκαλίας

Συνολικός φόρτος
εργασίας φοιτητή

ECTS/
μάθημα

ECTS/
εξάμηνο

Α΄: 4 υποχρεωτικά μαθήματα

19,5

78

750

7,5

30

Β΄: 3 υποχρεωτικά μαθήματα

26

78

750

10

30

Γ΄: Κλινική άσκηση

78

750

30

Δ΄: Διπλωματική Εργασία

750

30

30

Σύνολο

234

3000

120